o knize Dech života

 

 

                                             úvod           

      

 

                                  výběr z kapitol

 

 

 

 

 

         Dech života

 

 

     Dnešní doba je významná tím, jak se lidstvo stále více blíží osudové křižovatce dějin. V minulosti již mnohokráte procházelo momenty zvratů, avšak současné období je významné právě svou neopakovatelností. Zdá se, jakoby se již nemohlo tohoto momentu dočkat a v hypnotickém stavu neustále zrychluje tempo, jímž k němu směřuje. Je to i přesto, že mnozí z nás intuitivně tuší, že takový bod zvratu nepřinese nic dobrého. Pomalu a neznatelně napomáháme tomuto zrychlujícímu se tempu a nemáme ani moc na vybranou. Síla setrvačnosti, započatá v dávné minulosti, nás k němu žene mocí, z níž se málokdo dokáže nejen vymanit, ale zpravidla si ji i plně uvědomit. Tato vyšší nutnost vymezuje náš život v toku prostředí, do něhož jsme se zrodili, které tvarovalo naše předky a nyní formuje i nás samé. Jsme součástí procesu omezujícího naši svobodnou volbu a zpětně k němu přispíváme.

    Kniha Dech života je založena na tématicky širokém okruhu vědění. Pozoruhodná je pohledem na vnímání lidí od dob dávné minulosti až po smýšlení dnešního člověka. Autor přitom vychází z osobních poznatků a zkušeností, které prožil na cestách po celém světě. Během této doby se seznámil s životem a myšlením posledních svědků pravěku i mentalitou rozmanitých lidských ras a kultur. Své poznatky konfrontuje se smýšlením moderního člověka existujícího jako součást industriální, vysoce organizované a komplexní společnosti. Takto podaný pohled se svou obsáhlostí nutně dotýká pouze stěžejních aspektů lidské existence, tím ovšem ponechává čtenáři prostor pro vlastní úvahy a umožňuje mu, aby se stal součástí nastíněného myšlenkového procesu.

    Nosnou ideou je zde skutečnost, že lidé v minulosti vždy vnímali existenci jakési vyšší síly určující osudy člověka jako jednotlivce i lidstva jako celku. Její působení pouze  vyjadřovali způsoby, které pro ně byly srozumitelné. Přítomnost této síly se snažily postihnout spirituální představy, praktiky i všechna náboženství minulosti. Před nedávnem však byla tato síla připravena o svůj duchovní náboj a dostalo se jí zjednodušení v tom, co jsme nazvali vědeckým pohledem na svět. Nové hodnocení vytlačilo náboženství z jejich pozic, tuto sílu připravilo o její spirituální rozměr a zredukovalo ji na pouhé působení fyzikálních zákonů a řeč čísel.

    Dnes již člověk vnímá okolní prostředí jinak, než jak jej chápali lidé do nedávné minulosti. Ke světu v jeho rozmanitosti nepřistupuje bezprostřední zkušeností. Aby mu byl proto srozumitelný, musí se nutně opřít o rozumové vysvětlení vycházející z pojmů a termínů, jež si k jeho popisu definoval. Chce-li tudíž moderní člověk světu kolem sebe porozumět, je nezbytné, aby své smýšlení založit kromě intuitivního vhledu také na vědeckém, racionálním základě. Přitom si ale musí zároveň uvědomit i omezení tohoto hodnocení a rozpoznat podstatu zjednodušení, jež si lidé stvořili k tomu, aby světu porozuměli, předvídali jeho chování a dokázali jím manipulovat.

 

    Těm, kteří se zajímají o syntézu vědeckého pohledu a intuitivního chápání, může kniha Dech života pomoci nalézt, nebo přinejmenším rozšířit dimenze vlastního poznání. Toto dílo bezpochyby osloví ty, jimž jsou úzké hranice vytýčené striktním racionálním pohledem na život, vesmír i člověka.

 

 

      Knihkupectví, která mají knihu v prodeji

 


 

Na obálce použita reprodukce obrazu Z. Hajného                                                        

foto autor

 

kontakt